Om ordboken

Svensk homonymordbok (SHO) gör anspråk på att bli Sveriges mest omfattande ordbok över homonyma och polysema ord i svenskan. Idag har ordboken 1655 uppslagsord och cirka 6820 definitioner inom vitt skilda ämnesområden. Ordboken bygger på att lista allmänspråkliga ord som har olika betydelser men tar även upp ord med betydelser från olika fackområden. Svensk homomymordbok tar även upp slangord, historiska ord och dialektala ord vilket gör den till en ultimat homonymsamlig över det svenska språket.

I denna ordbok tas inte bara rena homonymer utan även ord med allmänna och utvidgade betydelser. Svensk homonymordbok gör ingen skillnad mellan polysemier och homonyma eftersom fokus för ordboken är att lista ord med olika betydelser oberoende av om de är besläktade med varandra eller om de av ren tillfällighet delar samma stavning och uttal.